Main menu

Toplam kalite yönetim sistemi ve Deming yaklaşımı

Japonya'da Ishikawa ile birlikte yeni bir boyut kazanmış ve "planla-yap-gör" çevrimi daha da açılarak "Planla-Yap-Denetle-Sonuca Göre Harekete Geç" yani " Plan-do-check-action" olarak düzenlendi ve dilimize PYDH çevrimi olarak yerleşti.

 

PYDH çevriminde yer alan planla komutu üç aşamaya ayrılmış ve çevrimin uygulanışı altı bölümde gerçekleştirilmiştir. Buna göre:

1 Planla

1.1. Amaç ve hedeflerin belirlenmesi :

Üst yönetim amaç ve hedefleri global olarak belirler, astlar ve kurmayları bunu en küçük detayına kadar analiz edip son şeklini verir. Burada belirlenen hedeflerin tüm bölümler arasında koordineli olarak somut rakamlarla ifadesi gerekir. 
Birbiriyle tutarlı olarak belirlenen bu politika ve hedefler tüm çalışanlara yayılmalıdır.

1.2. Hedeflere Ulaşma Yöntemlerinin Belirlenmesi : Net bir şekilde belirlenen hedeflere ulaşma yöntemleri, kuruluşu iyi tanıyan uzman kurmaylar tarafından standardize edilmelidir. Standardizasyon ve buna uygun kontrol işlevinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle prosesi oluşturan malzeme, makina, ölçüm, insan ve metod gibi neden faktörlerinin kontrolden geçirilmesi gerekir. Bu sayede sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi mümkün olur.

1.3. Eğitim proğramlarının oluşturulması : Kağıt üzerinde oluşturulan standardların çalışanlara yaygınlaştırılabilmesi için eğitim ön koşuldur.

2. Yap
2.1. İşin Uygulanması : Standardların yapılması çok önemlidir ama, kesinlikle yeterli değildir. Bu yetersizlik ancak deneyim ve ustalıkla giderilebilir. Bu nedenle deneyim ve ustalık sahibi mühendis ve işçilerin işletme bünyesinde tutulmaları için hiç bir fedakarlıktan kaçınılmamalıdır. En az bunun kadar önemli bir unsur da, insanları makina olarak gören anlayışın terkedilmesi olup, emir komuta zinciri anlayışı yerine gönüllülük ilkesine dayalı bir anlayışın benimsenmesidir.

3 Denetle
3.1. Uygulama Sonuçlarının Denetlenmesi : Rutin denetleme prosedürleri yerine, dinamik denetleme ilkesi benimsenmelidir. Buna göre, denetlenmesi düşünülen işler belirlenen hedef ve standardlara uygun yürüdüğü müddetce kendi haline burakılmalı, ancak yönetici sürekli uyanık olmalı ve en küçük bir aksaklıkta denetim mekanizmasını harekete geçirmelidir. Burada en zor iş olası aksaklıkların belirlenmesidir. Bunu kolaylaştırmak için, temel politikalar, hedefler, standardlar ve eğitim yöntemleri tanımlarının net bir şekilde belirlenmesi gerekir. Aksaklıkları en aza indirmenin yolu ise, yukarıda belirtilen neden faktörlerinden oluşan prosesin etkili bir şekilde denetlenmesidir. Sadece prosesi denetlemek de yeterli olmayabilir. En iyisi prosesi sonuçları ile birlikte denetlemektir. Burada sonuç sadece denetlemenin bir aracı olarak kullanıldığı için, kendisi denetlenmez. Örneğin maliyet kontrolünde maliyetin kendisi denetlenmeyip maliyet yoluyla denetleme yapılır.

4. Harekete geç :
4.1. Yapılması Gerekenin Yapılması :
Sonuçlar yoluyla denetim yaparak aksaklıkları belirlemek kesinlikle yeterli değildir. Aksaklıkların oluşmasına neden olan faktörlerin tespit edilip, gereken düzeltici faaliyetlerin (corrective action) uygulanması gerekmektedir. Aynı aksaklıkların tekrar etmesini önlemek için sorunun kaynağına inilip, kalıcı çözümler üretilmelidir.