Main menu

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğ (Tebliğ No: 2005/11)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/17)

25 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29041

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/11)’İNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/17)

MADDE 1 – 16/3/2005 tarihli ve 25757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi DistileAlkollü İçkiler Tebliğ (Tebliğ No: 2005/11)’inin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinin, üçüncü alt bendinin ikinci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“- Şeker miktarı 100 g/L’den daha az olmalıdır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.