Main menu

Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİİŞLENMESİ VE

PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Takviye Edici Gıdalarıİthalatı,Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve/veya üretilen ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay alınması zorunludur.

MADDE 2  Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20141231M4-12.htm