Main menu

Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği (Tebliğ No: 2004/24)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/44)

30 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29135

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ LOKUM TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2004/24)NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/44)

MADDE 1  22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği (Tebliğ No: 2004/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.